מכרז למתן שירותי הדברת מזיקים וריסוס עשבים

 

מכרז מס' 2016\02

 

מועצה אזורית עמק לוד (להלן: "מועצה") יוצאת למכרז פומבי מס' 2016\02 לביצוע עבודות הדברה וריסוס מזיקים ועשבייה בשטחי הרשות. (להלן: "המכרז").

 

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ומלוא דרישות המכרז.

 

מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז נדרש לשלם סך של 1000 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה הממוקמים בכפר חב"ד, החל מיום 16/5/16 ועד ליום 6/6/16 בין השעות 9:00-12:00.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באגף המוניציפאלי וזאת בתיאום מראש בטלפון:

073-2230666/7

 

את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה עד לתאריך 6/6/16 בשעה 13:00.

 

ישיבה עם המציעים תערך בתאריך 16\5\23 בשעה 12:00 בבניין המועצה האזורית עמק לוד הממוקם בכפר חב"ד. ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

 

 

                                                                            בברכה,

 

                                                                                                דוד יפרח

                                                                                              ראש המועצה

 

לצפייה בפרטי המכרז לחצו כאן