מכרז למתן שירותי אחזקה שוטפת של מתקני משחקים

 

מכרז מס' 2016\01

 

מועצה אזורית עמק לוד (להלן: "מועצה") יוצאת למכרז פומבי מס' 2016\01 למתן שירותי אחזקה שוטפת של מתקני משחקים.

 

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ומלוא דרישות המכרז.

 

מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז נדרש לשלם סך של 500 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה הממוקמים בכפר חב"ד, החל מיום 16/5/16 ועד ליום 6/6/16 בין השעות 9:00-12:00.

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל באמצעות פנייה בכתב בלבד למייל erezs@emek-lod.org.il או לפקס : 03-9604372.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באגף המוניציפאלי וזאת בתיאום מראש בטלפון: 073-2230666/7

את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין המועצה  האזורית עמק לוד הממוקם בכפר חב"ד עד לתאריך 6/6/16 בשעה 13:00.

 

 

 

                                                                                                            בברכה,

 

                                                                                                                דוד יפרח

                                                                                                               ראש המועצה

 

לצפייה בפרטי המכרז לחצו כאן