מכרז לביצוע עבודות סלילה במושב זיתן

מכרז מס' 201541

 

מועצה אזורית עמק לוד (להלן: "מועצה") יוצאת למכרז פומבי מס' 2015 41 לביצוע עבודות סלילת כביש ומדרכה במושב זיתן (להלן: "המכרז").

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ומלוא דרישות המכרז.

מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז נדרש לשלם סך של 1,800 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, בכפר חב"ד החל מיום 23/12/15 ועד ליום 16110 בין השעות 9:00-12:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, אצל מנכ"ל הרשות וזאת בתיאום מראש בטלפון: 0673-2230626.

את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד מנכ"ל המועצה עד לתאריך 10/01/16 בשעה 13:00.

ישיבה עם המציעים תערך בתאריך 28.12.15 בשעה 10:00 במשרדי המועצה הממוקמים בכפר חב"ד.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן