מכרז להפעלת צהרונים

 

מכרז מס' 2015/ 31

 

 

      מועצה אזורית עמק לוד  (להלן: "מועצה") יוצאת במכרז פומבי מס' 31/2015 להפעלת צהרונים לילדים (להלן: "המכרז").

       על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא דרישות המכרז.

      מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לשלם סך של 1000 ₪  שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

      את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  26/8/15  ועד ליום 9/9/15, בין השעות 9:00-12:00.

     ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרד מנכ"ל המועצה וזאת  

בתיאום מראש בטלפון 073-2230626/06

את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת   

במשרד מנכ"ל המועצה עד לתאריך 9/9/15 בשעה 13:00.

  

                                                                              בברכה,

 

                                                                                      דוד יפרח

                                                                                      ראש המועצה

 

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן