מכרז לביצוע עבודות סלילה במושב ניר צבי

 

מכרז מס' 201526

 

 

מועצה אזורית עמק לוד (להלן: "מועצה") יוצאת למכרז פומבי מס' 2015 26 לביצוע עבודות סלילת כביש ומדרכה במושב ניר צבי (להלן: "המכרז").

 

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ומלוא דרישות המכרז.

 

מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז נדרש לשלם סך של 1,500 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, בכפר חב"ד החל מיום 11/8/15 ועד ליום 15827 בין השעות 9:00-12:00.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, אצל מנכ"ל הרשות וזאת בתיאום מראש בטלפון : 0673-2230626.

 

את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד מנכ"ל המועצה עד לתאריך 27/8/15 בשעה 13:00.

 

ישיבה עם המציעים תערך בתאריך 15817 בשעה 11:00 במשרדי המועצה בכפר חב"ד.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

 

 

                                                                בברכה,

                                                                                                                                       דוד יפרח

                                                                                                                                     ראש המועצה

 

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן