מכרז מס' 0040-50/14-4060

 

      מועצה אזורית עמק לוד  (להלן: "מועצה") יוצאת במכרז / חוזה פומבי מס'

    0040-50/14-4060 שדרוג תחנות שאיבה וקווי סניקה  ביישובים אחיעזר וזיתן (להלן: "המכרז").

          על המציע לעמוד בכל תנאי הסף  ובמלוא דרישות המכרז.

      מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לשלם סך של 2000 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

      את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הרשות, בבניין המוא"ז עמק לוד הממוקם

      בכפר חב"ד  החל מיום  16.7.15 ועד ליום  10.8.15, בין השעות  9:00-12:00.

       ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, אצל  מנכ"ל הרשות, זאת בתאום מראש בטלפון : 073-2230626/06

       את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת  

        בלשכת ראש המועצה  עד לתאריך 30/7/15 בשעה 13:00.

          סיור עם המציעים יתקיים בתאריך  21/7/15 בשעה 14:30במשרדי המועצה.  

    ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

 

 

                                                                              בברכה,

 

                                                                                      דוד יפרח

                                                                                      ראש המועצה