מכרז מס' 2015/ 2

 מועצה אזורית עמק לוד  יוצאת במכרז פומבי מס'  2015/ 21 שירותי ניקיון בבתי ספר ומוסדות במועצה האזורית עמק לוד. 

          על המציע לעמוד בכל תנאי הסף  ובמלוא דרישות המכרז.

      מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לשלם סך של 1000 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

      את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הרשות, בבניין המוא"ז עמק לוד הממוקם

      בכפר חב"ד  החל מיום  14.7.15 ועד ליום  30.7.15, בין השעות  9:00-12:00.

       ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, אצל  מנכ"ל הרשות, זאת בתאום מראש בטלפון : 073-2230626/06

       את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת ראש המועצה  עד לתאריך 28/7/15 בשעה 13:00.

          סיור עם המציעים יתקיים בתאריך  21/7/15 בשעה 9:30 במשרדי המועצה.  

    ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

לצפייה במכרז לחץ כאן