לפרטים נוספים יש לחצו כאן 

 

מכרז לבניית קיר אקוסטי במושב ניר צבי 

מכרז מס' 20173

 

מועצה אזורית עמק לוד (להלן: "מועצה") יוצאת למכרז פומבי מס' 20173 לבניית קיר אקוסטי במושב ניר צבי 

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ומלוא דרישות המכרז.

מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז נדרש לשלם סך של 1500 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה הממוקמים בכפר חב"ד, החל מיום 26/1/2017 ועד ליום 16/2/2017 בין השעות 9:00-12:00.

את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד מנכ"ל המועצה עד לתאריך 16/2/2017 בשעה 13:00.

רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע היא תנאי להשתתפות במפגש המציעים ולהגשת הצעת המציע במסגרתו.

ישיבה עם המציעים תערך בתאריך 26/1/2017 בשעה 13:00 במשרדי המועצה בכפר חב"ד.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, אצל מנכ"ל הרשות וזאת בתיאום מראש בטלפון:

073-2230666/7

 

 

                                                                      בברכה,

                                                                       דוד יפרח                                                                                                                                                                                  ראש המועצה