מכרז לבניית 4 כיתות גן בכפר חב"ד

 

מכרז מס' 2016\ 11

 

 

מועצה אזורית עמק לוד (להלן: "מועצה") יוצאת למכרז פומבי מס' 2016 \11 לבניית 4 כיתות גן חינוך מיוחד בכפר חב"ד (להלן: "המכרז").

 

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ומלוא דרישות המכרז.

 

מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז נדרש לשלם סך של 1500 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה הממוקמים בכפר חב"ד, החל מיום 6.7.16  ועד ליום 26.7.16 בין השעות 9:00-12:00.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באגף המוניציפאלי וזאת בתיאום מראש בטלפון :

0732230667

את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד מנכ"ל המועצה עד לתאריך 26.7.16 בשעה 13:00.

 

ישיבה עם המציעים תערך בתאריך 11.7.16  בשעה 11:00 במשרדי המועצה האזורית עמק לוד הממוקמים בכפר חב"ד.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

 

 בברכה,

 

                                                                                                                            דוד יפרח

                                                                                                                           ראש המועצה

 

 

לצפייה בפרטי המכרז לחצו כאן